Objectius

Els fins de l’associació són:

Suscitar la presa de consciència envers les situacions privades, institucionals i socials sostingudes per l’heteropatriarcat, a fi d’erradicar l’opressió i la desigualtat social intergènere.

Promoure societats més participatives i més pensants amb capacitat de prendre decisions sense els condicionaments dels estereotips socials i des d’una perspectiva de gènere.

Capacitar i formar a la ciutadania en Igualtat per afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Fomentar el coneixement de la història i de la teoria feminista.

Potenciar la normalització de la diferència, sigui per motius de gènere, sexuals, races i creences, i impulsar el canvi cap a una societat equitativa i comprensiva de la diferència.

Crear espais lliures de masclisme, en què les dones puguin desenvolupar la seva personalitat de manera lliure, lluny dels estereotips i de la mirada opressiva de la societat heteropatriarcal.

Generar en els homes una profunda reflexió sobre el significat de la masculinitat, i la seva evolució cap a una igualtat real entre homes i dones.

Incidir en l’arrel del masclisme, a través de la coeducació amb infants i joves, per tal de visibilitzar les qüestions de gènere que els ajudaran a una construcció sana de la seva identitat.

Apropar-nos a altres feminismes d’arreu del món (Àfrica, Índia, Sud-amèrica, Oceania…), per tal d’entendre la situació real de la dona a tots els tipus de societats

Lluitar per la igualtat real de drets entre homes i dones en tots els àmbits (familiar, laboral, esportiu, polític, social…)

Lluitar per l’erradicació de la violència de gènere, agressions i abusos sexuals i conductes masclistes en totes les seves manifestacions, ja siguin públiques o privades.